Chính sách môi trường

Tổng Quan

 Môi trường là yếu tố cốt lõi trong chiến lược quản trị của AQH, vì mục đích đó, chúng tôi triển khai các nhiệm vụ sau vào thực tiễn nhằm phát triển sự tăng trưởng xanh có mức cacbon thấp bằng cách đảm bảo tính bền vững môi trường dựa trên phát triển kỹ thuật và giao tiếp mở với các đối tác.

  1.  Đảm bảo vị thế dẫn đầu bằng cách thiết lập hệ thống quản lý môi trường của AQH dựa trên ISO 14001.
  2.  Tiếp tục cải thiện môi trường bằng cách tuân thủ pháp luật và quy định về môi trường và xem xét tất cả

quy trình kinh doanh theo tiêu chuẩn Việt Nam và thế giới đặc biệt áp dụng cho các dự án năng lượng.

  1.  Giảm thiểu xả thải chất ô nhiễm bằng cách giới thiệu các quy trình sản xuất sạch và áp dụng

công nghệ ngăn ngừa xả ô nhiễm đặc biệt cho các nhà máy thực phẩm và đổ uống, dược phẩm, dệt, hóa chất, công nghệ cao.

  1.  Đảm bảo quản lý minh bạch bằng cách công khai hiệu quả quản lý môi trường của mình và theo đuổi sự bền vững.

Môi trường là yếu tố cốt lõi trong chiến lược quản trị của AQH, vì mục đích đó, chúng tôi triển khai các nhiệm vụ sau vào thực tiễn nhằm phát triển sự tăng trưởng xanh có mức cacbon thấp bằng cách đảm bảo tính bền vững môi trường dựa trên phát triển kỹ thuật và giao tiếp mở với các đối tác.

 

Bài viết sau đó Chính sách nhân sự